Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Το χρέος μαμούθ των 692 εκατ. ευρώ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ διέγραψε το Δημόσιο λίγο πριν την ιδιωτικοποίησή της

Η συνυπογραφή από τους υπουργούς  Ευκλείδη Τσακαλώτο και Χρήστο Σπίρτζη της συγκεκριμένης απόφασης υπήρξε απαραίτητη ενόψει της προσεχούς ολοκλήρωσης της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane έναντι του ποσού των 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).

 

Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή».

Η κοινή απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου και Σπίρτζη προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

 
«1. Από τη θέση της παρούσας σε ισχύ διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).

2. Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ' ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 (4 Νοεμβρίου 2010) και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή.

3. Η πράξη διαγραφής και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στην παρούσα απαλλάσσεται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, δημόσιο, κοινοτικό, και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.2859/2000. 

Η ωφέλεια που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος δίχως να απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. 

Ως χρόνος κτήσης της ως άνω ωφέλειας σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 λογίζεται ο χρόνος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. 

Τυχόν μελλοντικός συμψηφισμός της ωφέλειας με τις σωρευμένες λογιστικές ζημιές, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησής του, δεν συνιστά διανομή και δεν συνεπάγεται την επιβολή φόρου εισοδήματος.

 
Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω συμψηφισμός συνιστά πράξη στο πλαίσιο της διαγραφής του χρέους και εμπίπτει στις απαλλαγές του άρθρου 13 του ν.3891/2010 και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την επιβολή οποιουδήποτε φόρου συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος. 

Η ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν επηρεάζει τις φορολογικές ζημιές των παρελθόντων ετών, ως προέκυψαν από τις αντίστοιχες χρεώσεις, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €) του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το διαγραφόμενο ποσό χρέους δεν θεωρείται προσθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, ούτε μειωτικό στοιχείο δαπάνης, δεν αποτελεί αντιπαροχή έναντι οποιασδήποτε παροχής, είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κλάσματος της περίπτωσης 1 του άρθρου 31 του ν.2859/2000. 

Η πράξη ρύθμισης του χρέους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν επηρεάζει την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των σχετικών τιμολογίων, που εκδόθηκαν από τον ΟΣΕ και δημιούργησαν το προς ρύθμιση χρέος, κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών».

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ