Καθαρά νερά στο 92.1% των ευρωπαϊκών παραλιών!

Καλά νέα για όσους προγραμματίζουν διακοπές σε παραλία στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Ποσοστό 92,1% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν πλέον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων που προβλέπονται από την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό ισχύει για τη λίμνη Serpentine στο Λονδίνο, όπου θα φιλοξενηθούν διάφορα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού μαραθώνιου κολύμβησης και της κολύμβησης στο πλαίσιο του τριάθλου.


Καλά νέα για όσους προγραμματίζουν διακοπές σε παραλία στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Ποσοστό 92,1% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν πλέον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων που προβλέπονται από την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό ισχύει για τη λίμνη Serpentine στο Λονδίνο, όπου θα φιλοξενηθούν διάφορα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού μαραθώνιου κολύμβησης και της κολύμβησης στο πλαίσιο του τριάθλου.

Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από την πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία περιγράφεται η ποιότητα των υδάτων σε πάνω από 22.000 τόπους κολύμβησης σε παραλίες, ποταμούς και λίμνες ανά την Ευρώπη το παρελθόν έτος.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης παρέμεινε εν γένει υψηλή, βελτιώθηκε μάλιστα σε σύγκριση με το παρελθόν έτος. Οι ευρωπαίοι ενδιαφέρονται σε μεγάλο ποσοστό για τα ζητήματα της ποιότητας των υδάτων, επιθυμούν δε να έχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας για να διασφαλίσουμε ότι τα ύδατά μας είναι κατάλληλα για όλες τις θεμιτές χρήσεις – από την κολύμβηση έως την κατάποση – και ότι το συνολικό υδρόβιο οικοσύστημα έχει ικανοποιητική υγεία.»

Η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Η ποιότητα των υδάτων στις παραλίες και σε άλλα σημεία κολύμβησης κατατάσσεται στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά μελήματα των ευρωπαίων πολιτών. Σε πολλές όμως χώρες υφίσταται ακόμη πρόβλημα λόγω ρύπανσης από τη γεωργία και τα λύματα, ώστε χρειάζεται να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για ασφαλή και καθαρά ύδατα για το ευρύ κοινό.»

Η έκθεση διαπίστωσε ότι ποσοστό 77,1% των τόπων είχαν εξαιρετική ποιότητα, δηλ. συμμορφώνονταν με τις πλέον αυστηρές ενδεικτικές τιμές, βελτίωση κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι των στοιχείων του παρελθόντος έτους. Περίπου το 93,1% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν ως «ικανοποιητικά» ή συμμορφώνονταν με τις λιγότερο αυστηρές υποχρεωτικές τιμές – αύξηση κατά 1%. Τα ύδατα κολύμβησης σε ποσοστό λιγότερο από 2% δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις.

Η Κύπρος, η Κροατία, η Μάλτα και η Ελλάδα είχαν εξαίρετες εκθέσεις σχετικά με τους τόπους υδάτων κολύμβησης των χωρών, όπου σε όλες ποσοστό πάνω από το 90% των τόπων κολύμβησης ανταποκρίνονταν στις πλέον αυστηρές ενδεικτικές τιμές (εξαιρετική ποιότητα) και οι υπόλοιπες περιοχές συμμορφώνονταν με τις υποχρεωτικές τιμές.


Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι Κάτω Χώρες, η Βουλγαρία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο εμφάνιζαν σχετικά χαμηλά ποσοστά τόπων που πληρούσαν τις αυστηρές ενδεικτικές τιμές, ιδίως όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα. Η ποιότητα των υδάτων στους πλέον δημοφιλείς θερινούς προορισμούς της Ευρώπης ήταν εν γένει καλή – με ποσοστό πάνω από 90% των τόπων κολύμβησης να πληρούν τις υποχρεωτικές τιμές.

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία είχαν ποσοστό πάνω από 80% των τόπων με εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ βελτιώθηκε θεαματικά από το 1990 και μετά. Ο αριθμός των παράκτιων υδάτων κολύμβησης που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης υποχώρησε από 9,2% του συνόλου των τόπων το 1990 σε ποσοστό 1,5% το 2011. Ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης στα εσωτερικά ύδατα που δεν πληρούν τις υποχρεωτικές τιμές μειώθηκε από ποσοστό 11,9% το 1990 σε 2,4% το 2011, το οποίο συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα μέχρι σήμερα ποσοστά.

Τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη χρειάζεται να πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στην οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης του 2006, για την οποία προβλέπεται υποχρεωτική εφαρμογή από τον Δεκέμβριο 2014. Τα δύο τρίτα των τόπων κολύμβησης αφορούν παράκτια ύδατα και οι υπόλοιποι τόποι ευρίσκονται σε ποταμούς και λίμνες. Ο μεγαλύτερος αριθμός παράκτιων υδάτων κολύμβησης παρατηρείται στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ η Γερμανία και η Γαλλία παρουσιάζουν τον υψηλότερο αριθμό εσωτερικών υδάτων κολύμβησης.

Οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν την ποιότητα των υδάτων στην προτιμώμενη από αυτούς περιοχή κολύμβησης ανατρέχοντας στο WaterInformationSystemforEurope (WISE) (Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη). Ο ιστότοπος επιτρέπει στους χρήστες να μεταφορτώνουν δεδομένα και να ελέγχουν διαδραστικούς χάρτες.

Το κοινό μπορεί επίσης να αναφέρει την κατάσταση που επικρατεί στα τοπικά τους ύδατα χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο EyeonEarth.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε:

Έκθεση 2012 για τα ύδατα κολύμβησης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων προβολής δεδομένων και χαρτών
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τα ύδατα κολύμβησης

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ