Αυτά είναι όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Με τις ψήφους μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και με δεκάδες απουσίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε με υψηλούς τόνους και συγκρούσεις στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες.

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου που αποτελούσε βασική προτεραιότητα στο Μαξίμου, ας δούμε τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο το οποίο δίνει την εξουσία στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό να αποφασίζει για τον αριθμό των αδειών και για την τιμή εκκίνησης των αδειών με κοινή απόφαση με τον υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο ορίζεται η έννοια του παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, η λειτουργία και οι υπηρεσίες που αφορά η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου, παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας από το Ε.Σ.Ρ. με την έκδοση σχετικής προκήρυξης και γίνεται και η διάκριση των χορηγούμενων αδειών σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τη γεωγραφική κάλυψη που αυτές αφορούν.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθώς και ότι καθορίζονται με τους Χάρτες Συχνοτήτων οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και είδος περιεχομένου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθώς και ότι με κοινή υπουργική απόφαση του ιδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας, ομοίως με γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

  • Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών καθορίζεται σε δέκα έτη.
  • Παράλληλα, προβλέπεται, η ίδρυση θυγατρικής της ΕΡΤ Α.Ε., με μετοχικό κεφάλαιο 7.000.000 ευρώ, η οποία θα είναι πάροχος δικτύου.
  • Ελάχιστο κεφάλαιο για άδειες

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο το ελάχιστο κατατεθειμένο κεφάλαιο φτάνει τα:

α. 8.000.000 ευρώ για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

β. 5.000.000 ευρώ για άδεια παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου

γ. και 2.000.000 για άδεια μη ενημερωτικού προγράμματος

Για τα περιφερειακά κανάλια το ελάχιστο κεφάλαιο που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι θα καθοριστεί με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και εκάστοτε αρμόδιου υπουργού για θέματα ενημέρωσης.

Το προσωπικό που πρέπει να έχει ο κάθε σταθμός

α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου

β. διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου

γ. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα

δ. είκοσι (20) άτομα για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα.

Οι όροι χορήγησης των αδειών

Προβλέπεται ότι με την προκήρυξη του ΕΣΡ θα καθοριστούν οι όροι χορήγησης των αδειών και ειδικότερα: α) η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν , β) η χρονική διάρκεια της άδειας, γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δ) το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας, ε) η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας, στ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών, ζ) τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι, η) ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών. Η διαδικασία  χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής.

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο που κατατέθηκαν λίγο πριν την ψηφοφορία

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ που κατέθεσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, αφορούν: την εξαίρεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87), για την παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας και μετά από γνώμη της ΕΕΤΤ παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το δικαίωμα εκπομπής προγράμματος με ίδια μέσα. Στην παράγραφο 6 του 5ου άρθρου το ΕΣΡ δύναται να απευθύνεται σε εταιρείες Ορκωτών Λογιστών διεθνώς αναγνωρισμένες για τη διακρίβωση στοιχείων υποψήφιων για παροχή αδειών.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συμμετοχής υποψηφίων, το ΕΣΡ δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να επαναπροκηρύξει νέο με τον ίδιο ή μικρότερο αριθμό αδειών. Στο άρθρο 14 προστίθεται νέα παράγραφος υπ’αριθμόν 9 ως εξής: Οι πάροχοι περιεχομένου υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του π.δ. 310/1996 (Α’2014). Παρατείνεται για την ΕΡΤ Α.Ε. η υποβολή των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες έως την 31/12/2016. Στο άρθρο 19 προστίθεται η φράση «μετά από αιτιολογημένη γνώμη της ΕΕΤΤ» στην απόφαση του υπουργού Υποδομών. Η υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης και συνεκτιμάται για την ανάληψη θέσης ευθύνης στην κεντρική υπηρεσία και προαγωγές.

Επιπλέον, σε αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 55, παράγραφος 10 που αφορά το ΕΣΡ προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, αποσαφηνίζοντας ότι θα αντικατασταθούν μόνο τα μέλη των οποίων η θητεία έχει λήξει, ενώ ο Γιώργος Κατρούγκαλος διαβεβαίωσε ότι αν δεν υπάρχει απαρτία η Ανεξάρτητη Αρχή δεν θα μπορεί να λειτουργεί.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ