Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Τράπεζα Πειραιώς: Αποτελέσματα 2018 - Ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της κερδοφορίας

Ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της κερδοφορίας καταγράφεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2018.

Βελτιωμένη Λειτουργική Απόδοση, λόγω Λειτουργικού Κόστους και Προβλέψεων

-Κέρδη Προ Φόρων στα €80 εκατ. το 2018, επιστρέφοντας σε κερδοφορία μετά από μακρά περίοδο ετήσιων ζημιών.

-Τα Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Προ Φόρων και Προβλέψεων στα €851 εκατ. θέτουν τη βάση για τις επόμενες χρήσεις.

-Εκταμιεύσεις Νέων Δανείων ύψους €3,1 δισ. το 2018

-Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν άνοδο σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

-Η μείωση του Λειτουργικού Κόστους ξεπέρασε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα, -8% ετησίως το 2018 (σε επαναλαμβανόμενη βάση).

-Το Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις βελτιώθηκε σε 157 μ.β. το 2018 από 479 μ.β. το 2017.

Εξυγίανση Ισολογισμού, Ενθαρρυντικές Οργανικές Τάσεις 

-Σημαντική μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 2018 (-€5,5 δισ.).

-Ο ρυθμός αθέτησης (default) μειώνεται, ενώ βελτιώνεται o ρυθμός θεραπείας (cure).

-Ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ.

-Σε εξέλιξη δύο νέες πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, μικτής λογιστικής αξίας €1,3 δισ.

-Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο 77% και αντίστοιχα για ΜΕΑ στο 49%. Μαζί με τις εξασφαλίσεις, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται σε περίπου 100%.

-Ολοκλήρωση αποεπενδύσεων εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015.

-Νέος στόχος ΜΕΑ στα €11 δισ. για το τέλος του 2021, και μείωση -€15 δισ. από το επίπεδο του Δεκ.2018.

Βελτιωμένο Προφίλ Ρευστότητας και Χρηματοδότηση που Στηρίζει την Υγιή Αύξηση Χορηγήσεων

-Αύξηση εγχώριων καταθέσεων κατά €3,6 δισ. σε ετήσια βάση.

-Μηδενισμός της χρηματοδότησης από ELA από τα μέσα Ιουλίου 2018.

-Σταδιακή αντικατάσταση χρηματοδότησης από διατραπεζική με χρήση καλυμμένων ομολόγων σε χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

-Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 103% ένα χρόνο πριν.

-Σε πορεία επίτευξης του στόχου για Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), στο 61% το Δεκ.2018.

Υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης

-94% των εσωτερικών ενεργειών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, έχουν ολοκληρωθεί.

-Δείκτης επάρκειας κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET-1) στο 14,0% το Δεκ.2018 προσαρμοσμένος για τις αποεπενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) 2019 μειώθηκε κατά 50 μ.β., απόδειξη της επιτευχθείσας προόδου.

Δηλώσεις Διοίκησης

Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

«Αν ανατρέξουμε στο 2018, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν το έτος όπου η ελληνική οικονομία σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%. Επιπλέον, στις αρχές του 2019, η Ελλάδα επέστρεψε στις διεθνείς αγορές για πρώτη φορά μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, με ομόλογα 5-ετούς και 10-ετούς διάρκειας που προσέλκυσαν υψηλό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές. Η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και αυτό είναι εμφανές σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και ιδιαίτερα σε θέματα ρευστότητας, όπως αποτυπώνεται στις σταθερές εισροές καταθέσεων. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες, τομέας όπου σημειώνεται πρόοδος, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκονται πρόσθετες ενέργειες για περαιτέρω μείωσή τους. Οι τρέχουσες προτάσεις, όπως το σχήμα Asset Protection Scheme, καθώς και το σχήμα Διαχείρισης Ενεργητικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και η αναθεώρηση του «Νόμου Κατσέλη», παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση και μια πρόσθετη ευελιξία στην επίλυση της διαχείρισης των ΜΕΑ, όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες. Με την αποκατάσταση της κερδοφορίας, την εξυγίανση του ισολογισμού και την ισχυρή δέσμευση για εταιρική διακυβέρνηση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου, θέσαμε τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τον επιταχυνόμενο ρυθμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έχει ολοκληρώσει την πλειονότητα των δεσμεύσεων που διέπουν το πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, με στόχο την αποδέσμευσή της από αυτό και την προετοιμασία της για το μέλλον. Τέλος, το 2018 η Τράπεζα υιοθέτησε με επιτυχία τις νέες εταιρικές της αξίες, με στόχο την οικοδόμηση μιας ισχυρής, κοινής εταιρικής κουλτούρας προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της κοινωνίας γενικότερα».

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος 

«Εν μέσω σημαντικών προκλήσεων το 2018, σημειώσαμε πρόοδο προς την κατεύθυνση επίτευξης των στρατηγικών μας στόχων, όπως της εξυγίανσης του ισολογισμού μας, της βελτιστοποίησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της επανεστίασης του επιχειρηματικού μας μοντέλου στη δημιουργία διατηρήσιμων αποδόσεων. Η αποκατάσταση της κερδοφορίας συνιστά προτεραιότητα της Τράπεζάς μας, και το 2018 καταφέραμε να εδραιώσουμε το αποτέλεσμα αυτής της πορείας, καθώς η Τράπεζα σημείωσε κέρδη προ φόρων ύψους €80 εκατ., ενώ παράλληλα περιορίσθηκε το κόστος λειτουργίας κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Το προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας βελτιώνεται συστηματικά τα τελευταία δύο έτη. Οι εγχώριες εισροές καταθέσεων το 2018 ανήλθαν σε €3,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 9% ετησίως, γεγονός που μας επέτρεψε να μηδενίσουμε την χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA στα μέσα Ιουλίου 2018. Ταυτόχρονα, η υπαγωγή του προγράμματος καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας σε καθεστώς επιλεξιμότητας από την ΕΚΤ, επέτρεψε να αντικαταστήσουμε μέρος της διατραπεζικής χρηματοδότησης μέσω repo με φθηνότερη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, υποστηρίζοντας περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας. Εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της αύξησης νέων χρηματοδοτήσεων ύψους €3,1 δισ. το 2018, και αναβαθμίζοντας περαιτέρω τον στόχο για το 2019 στα €4 δισ. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 85% στο τέλος του 2018 από 103% το προηγούμενο έτος, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια, και να δρομολόγησουμε τη σταδιακή ανάκαμψη του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα €24 δισ. στο τέλος του 2018, σταθεροποιημένο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αξιοποιώντας τα οφέλη της αποτελεσματικότητας και τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης αναβαθμίζουμε το λειτουργικό μας μοντέλο, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση του κόστους το 2018. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, σε επαναλαμβανόμενη βάση, υποχώρησαν 8% το 2018 ετησίως. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 2018 συνεχίσαμε αποφασιστικά την απομόχλευση του ισολογισμού μας. Επιταχύναμε τη μείωση του αποθέματος Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €5,5 δισ., εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ διατηρήθηκε στο 49%. Με βάση την πορεία των επιδόσεων που έχει πέτυχει η Τράπεζα στη διαχείριση των ΜΕΑ, τον Μάρτιο 2019 αναβαθμίσαμε τις δεσμεύσεις των επιχειρησιακών στόχων μείωσης των ΜΕΑ, και προσδοκούμε τη μείωσή τους κατά €15 δισ. μέχρι το τέλος του 2021, με το υπόλοιπό τους να διαμορφώνεται σε €11 δισ. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) από την ΕΚΤ στο τέλος του 2018, η απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R) για την Τράπεζα μειώθηκε κατά 50 μ.β. Οι συνολικές ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας ανέρχονται σε 14% από την 1η Μαρτίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εφαρμογής των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (Capital Conservation Buffer-CCB) και του συστημικού κεφαλαιακού αποθέματος (Other Systemically Important Institution Buffer O-SII), η οποία αυξάνεται κατά 75 μ.β. Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης με στόχο να βρίσκεται πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις. Με το ποσοστό ολοκλήρωσής του Σχεδίου να διαμορφώνεται σε επίπεδο πάνω από 94% των συνολικών οργανικών ενεργειών, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1) στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 ήταν στο 14,0%, προσαρμοσμένος για την αποεπένδυση των θυγατρικών εξωτερικού. Η Τράπεζα επιδιώκει μια σειρά κεφαλαιακών ενεργειών που αναμένεται να οδηγήσουν σε επίπεδα κεφαλαίου που να συμμορφώνονται τόσο τις εποπτικές απαιτήσεις, όσο και το προφίλ ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας. Παραμένουμε εστιασμένοι και ευθυγραμμισμένοι προκειμένου να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας, ανταποκρινόμενοι στις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς μας στόχους, ενώ ταυτόχρονα προχωράμε την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Για το έτος 2019, εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τους επιχειρησιακούς στόχους μείωσης των ΜΕΑ και παράλληλα στοχεύουμε σε ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ