Αποζημιώσεις από την κακοκαιρία «Daniel»: Πως θα δοθούν τα χρήματα και σε ποιους - Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως την 9η Οκτωβρίου 2023.

Τα 6.600 ευρώ φτάνει η άμεση ενίσχυση των πλημμυροπαθών, προκειμένου να καλύψουν τις πρώτες βιοτικές ανάγκες και τις πρώτες δαπάνες για τις κατεστραμμένες οικοσκευές τους από την κακοκαιρία Daniel.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται ποιος δικαιούται και τι δικαιούται, ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός Χ. Τριαντόπουλος ξεκαθάρισε ότι σε τουλάχιστον 45 χωριά δεν θα απαιτηθούν αιτήσεις και όλα θα γίνουν αυτοματοποιημένα.  

Δικαιούχοι - Ενίσχυση

Δικαιούχοι-λήπτες των ενισχύσεων είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ακίνητα ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από τις πλημμύρες και έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή είναι μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή η κατοικία τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες δεν υπάρχει δήλωση μίσθωσης.

Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής: 

α) εφόσον η κατοικία έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») στο ποσό των 600 ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, για την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων 6.600 ευρώ, 

β) εφόσον η κατοικία έχει υποστεί σοβαρές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») στο ποσό των 600 ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών, στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, για την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των 6.600 ευρώ, 

γ) εφόσον το κτήριο της κατοικίας έχει υποστεί ελαφρές βλάβες και: 

γα) η οικοσκευή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/ και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων (6.600) ευρώ, 

γβ) η οικοσκευή έχει υποστεί μεσαίες ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) ευρώ, 

γγ) η οικοσκευή έχει υποστεί μικρές ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ,

Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, τα ποσά για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής μειώνονται κατά 50% και οι ενισχύσεις χορηγούνται για μέχρι μία δευτερεύουσα κατοικία ανά δικαιούχο.

Όπως ορίζει η Απόφαση, οι εκτιμήσεις των ζημιών σε οικοσκευή αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.), ενώ αναφέρονται στο σύνολο της οικοσκευής (όπως εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός). 

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, το ποσό ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μισθωτών, η ενίσχυση χορηγείται στον μισθωτή που αναφέρεται πρώτος στη Δήλωση Μίσθωσης που έχει υποβληθεί για τη σχετική μίσθωση.

Ομοίως αντιμετωπίζεται η περίπτωση δωρεάν παραχώρησης για την οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης. 

Για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης διενεργείται αυτοματοποιημένος προκαταρκτικός έλεγχος με διασταύρωση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή, όπως έχουν υποβληθεί για κάθε ακίνητο.

Σε περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από το δελτίο επανελέγχου ή αυτοψίας ή τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, τότε ως ενίσχυση καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο επανελέγχου ή αυτοψίας ή τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ. 

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi. gov.gr», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση, ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, η αίτηση υποβάλλεται από καθένα. 

Ειδικά για τις οικοσκευές μακροχρόνια μισθωμένων ακινήτων ή ακινήτων υπό δωρεάν παραχώρηση, για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης, η χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης-εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μισθωτών ή παραχωρησιούχων, η αίτηση υποβάλλεται από τον εκμισθωτή για τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο που αναφέρεται πρώτος στη Δήλωση Μίσθωσης που έχει υποβληθεί για τη σχετική μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση.

Ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος ενημερώνεται αυτοματοποιημένα προκειμένου να αποδεχθεί τη σχετική αίτηση και να συναινέσει στην επεξεργασία και διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 9η Οκτωβρίου 2023.

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ